FAQs

Mediació i Arbitratge

FAQs

Mediació i Arbitratge

 1. És un mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots. Una mediació a temps evita la dilatació dels processos judicials, redueix la duresa del conflicte i minora el malestar de les persones afectades.

  A causa dels seus múltiples avantatges, la mediació té una gran implantació a la majoria de països europeus i a d’altres, com ara Estats Units, Canadà o Argentina.

  D’acord amb la Llei 15/2009, s’accedeix a la mediació a petició de les persones interessades o per indicació de l’autoritat judicial. Poden sol·licitar-la les persones que tenen capacitat i un interès legítim per a disposar de l’objecte de la mediació. Els menors d’edat, si tenen prou coneixement, i en tots els casos, els majors de dotze anys poden intervenir en els procediments de mediació que els afectin i, excepcionalment, poden instar la mediació.

  En definitiva, la mediació és un recurs al servei del ciutadà que afavoreix una gestió constructiva del conflicte.

 2. Les persones mediadores inscrites en el registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya tenen un títol universitari oficial, que complementen amb una preparació específica en tècniques mediadores que els converteix en experts en mediació.

  Sens dubte, és una persona clau en tot aquest procés perquè té com a objectiu promoure el diàleg i facilitar que les persones arribin a acords que facin possible una solució vàlida per a tots, més ràpida i econòmica.

  El mediador o mediadora no decideix ni imposa res a les parts, sinó que les escolta i les ajuda a trobar, per elles mateixes, la millor solució a través del diàleg.

  La persona mediadora pot ser designada per les parts o pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

  La intervenció de la persona mediadora fa possible que les persones puguin parlar del seu conflicte i cercar de forma conjunta una solució vàlida, responsable i beneficiosa per a tots, especialment per als fills.

 3. La mediació ajuda les persones a resoldre pacíficament els seus conflictes, fins i tot abans d’iniciar processos judicials.

  Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que s’esforcen per trobar la millor resposta als problemes generats pel conflicte.

  La mediació evita els llargs processos judicials i, per tant, redueix el desgast tant personal com material dels interessats i agilita l’actuació de la justícia.

  La mediació fomenta el diàleg i reconeix el protagonisme a les parts, que s’impliquen en la recerca d’una solució útil per a tots.

 4. Per facilitar als ciutadans un camí alternatiu, extrajudicial, més senzill i pràctic, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat aquesta Llei dins del marc jurídic del dret civil català amb la voluntat de donar suport a les persones en moments de dificultat.

  El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya neix com a institució adscrita al Departament de Justícia i la seva finalitat és ajudar, mitjançant la mediació, les persones, les famílies i la comunitat en general a resoldre pacíficament els seus conflictes i que trobin per si mateixes un acord satisfactori per a tots

 5. La mediació, en general, es conforma mitjançant quatre característiques identificatives bàsiques: voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat i neutralitat.

  La voluntariedad
  Aquesta característica afecta tant a les parts com el mediador i està latent al llarg de tot el procés. Sense la voluntat de les parts la mediació no és possible. Aquesta voluntat ha de donar-se des de l'inici de la mediació fins al final. Això significa que, lliurement, en qualsevol moment, les parts, si ho desitgen, poden desistir de continuar la mediació. Igualment, el mediador pot donar per acabada la mediació si les circumstàncies concretes del cas ho fan aconsellable

  La confidencialidad
  El contingut de les sessions i la informació que hagi pogut sorgir en el transcurs de la mediació queda reservada entre les parts i el mediador. En principi, l'únic que pot transcendir de la mediació és el seu resultat, és a dir, l'acord o el no acord.

  La Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat , estableix que totes les persones que intervenen en el procediment de mediació tenen l'obligació de no revelar les informacions que coneguin a conseqüència d'aquesta mediació . El deure confidencialitat ho mantindran tant la persona mediadora com les parts. Aquest haver de solament queda exceptuat per motius estadístics o si el mediador detecta l'existència de "una amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d'una persona o de fets delictius perseguibles d'ofici

  La imparcialidad
  És una característica relativa a la persona mediadora i al desenvolupament del procés de mediació. La persona mediadora fa la seva tasca propiciant el màxim equilibri possible entre les parts, sense decantar-se per cap d'elles, sinó afavorint i potenciant la participació de les dues parts de manera igual.

  La neutralidad
  Fa referència a la no ingerència del mediador respecte als acords finals, en el sentit que el resultat de la mediació ha de ser, totalment fruit del treball i de la col·laboració de les parts. El punt de vista del mediador no ha de condicionar en cap sentit el contingut dels acords finals, que les parts han de viure i sentir com totalment propis.

 6. La mediació, com a procés de resolució de conflictes basat en el diàleg i en la recerca de solucions constructives, presenta múltiples avantatges per a totes les persones que, directa o indirectament, viuen i sofreixen un conflicte. Entre aquests avantatges cal destacar els següents:

  • Protagonisme de les parts.
  • Major grau de compliment de "El seu acord"
  • Propícia solucions constructives
  • Proporciona una major satisfacció amb el procés de gestió del conflicte
  • Ningú se sent perdedor
  • Evita la confrontació destructiva
  • Té en compte els interessos i necessitats de tots
  • Propicía elements pedagògics
  • Facilita la comunicació i preserva la relació

 7. Normativa de Catalunya

  DOGC núm. 5686, de 5 d'agost. versió consolidada

  DOGC núm. 5432, de 30 de juliol

  DOGC núm. 6240, de 25 d'octubre

  DOGC núm. 7427, de 4 d'agost de 2017

  DOGC núm. 7393, de 19 de juny

  • Ordre JUS / 245/2014, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits i les condicions necessàries per a la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones que no posseeixen una formació homologada

  DOGC núm. 6680, de 6 d'agost

  DOGC núm. 6282, de 28 de desembre

  Normativa Estatal

  BOE núm. 162, de 7 de juliol. Correcció d'errors en el BOE núm. 178, de 26 de juliol. versió consolidada

  BOE núm. 310, de 27 de desembre

  Normativa Internacional


Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.