He de declarar a Hisenda la indemnització rebuda per accident de trànsit?

Aquesta, és una pregunta amb la qual els advocats especialistes en accidents de trànsit de COCA ADVOCATS ens trobem sovint, quan una víctima d'un sinistre ha estat degudament indemnitzada, i la seva resposta la trobem en l'apartat d) de l'article 7 de la Llei 35/2006, sobre l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Segons aquest article, les indemnitzacions rebudes per un lesionat en accident de trànsit en concepte de responsabilitat civil estan exemptes fins a la quantia legal o judicialment reconeguda.

Quan obtens un guany patrimonial de qualsevol tipus cal preguntar-te si tens l'obligació d'incloure-la en la declaració de la renda o no, tal com has de fer, per exemple, en els guanys que rebis per un premi de la loteria o algunes indemnitzacions per acomiadament laboral.

Però en el cas d’indemnitzacions per accidents de trànsit hi ha algunes particularitats que has de tenir en compte:

¿Tributen les indemnitzacions per accident de trànsit?

Després d'un accident de circulació la companyia d'assegurances t'ha d'indemnitzar per rescabalar els danys, tant materials com personals, que hagis pogut patir, però en cap cas aquesta quantitat ha de suposar un enriquiment injust, tal com estableix l'article 26 de la Llei de contracte d'assegurança.

Atès que la quantitat serveix per a donar cobertura a danys i no per a incrementar el teu patrimoni, està exempta de tributació. Ni pels danys materials, que serveixen per reparar o restituir el vehicle, ni pels personals morals, que serveixen per pal·liar el dany permanent de les seqüeles que restin o el període temporal patit fins a la curació de les lesions, ni pels danys personals patrimonials, com les despeses incorregudes per a la curació o estabilització de les lesions com pels derivats per la pèrdua d'ingressos soferts per estar de baixa laboral o el lucre cessant causat per l'impediment permanent per al desenvolupament d'un treball, sigui en forma parcial, total o absoluta.

Si la indemnització ha estat establerta per un jutge, ja sigui mitjançant Sentència o a través d’altres mitjans de finalització d’un procés judicial (aplanament, conciliació, renúncia, desistiment, transacció judicial, etc.), tot i que la intervenció judicial pugui considerar-se mínima, el total de la indemnització està exempta de tributar, amb independència que les quantitats indemnitzatòries reconegudes superin o no les establertes pel Barem d’accidents de circulació (contingut en el RDL 8/2004, de 29 d’octubre, modificat per la Llei 35 / 2015, de 22 de setembre).

De la mateixa manera, les indemnitzacions per danys materials del vehicle abonades per una companyia asseguradora tampoc s’han de declarar ja que la seva raó de ser no és altra que el rescabalament d’un dany efectiu i no suposen un enriquiment del lesionat.

Casos en què sí tributa

Pot passar que s'arribi a un acord extrajudicial amb l'asseguradora i la indemnització que es percebi superi els límits legals fixats pel barem d'automòbils. Tot i que no és l'habitual, si et veus afortunat en aquesta situació sí que has de declarar aquest excés com a increment patrimonial.

És a dir, si la indemnització ve establerta per acord extrajudicial entre el lesionat i la companyia asseguradora, només queda exempta la quantia que sigui igual o inferior a la que legalment s'estableix en el citat Barem que, a la pràctica, és el que succeeix la majoria de les vegades. Tot el que excedeixi, haurà de declarar-se i tributarà.

Aquesta excepció troba el seu fonament en què aquestes indemnitzacions tenen naturalesa de compensació per responsabilitat civil per danys personals, i aquests inclouen tant els danys físics, morals i patrimonials derivats.

Els interessos de demora meritats pel fet de no haver abonat l'asseguradora la indemnització pertinent en els terminis legals establerts, no obstant haver estat objectiu de tributació per la Direcció General de Tributs durant anys, a partir de la Resolució de TEAC, 5260/2017 de 2018.05.10, tampoc tributaran, sempre que aquesta indemnització de la qual provinguin els interessos estigui exempta de tributa. (1)

Què passa en cas de defunció de la víctima de l'accident de trànsit?

Quan la víctima d'un accident mor, els que perceben una indemnització directa en base també al Barem d'accidents de circulació són els que, segons aquesta Llei, es consideren perjudicats, i els haurà de morals però també de patrimonials (dependents econòmicament de la víctima morta), que poden coincidir o no.

Aquestes indemnitzacions seguiran el mateix criteri d'exempció de l'impost de la renda que les que ens hem referit anteriorment derivades de les lesions per a la víctima que sobreviu a l'accident.

També estan exemptes les indemnitzacions per mort (i invalidesa) previstes en alguns contractes d'assegurança. Els beneficiaris declarats a la pòlissa, perceptors de la indemnització de l'assegurança, gaudiran també de l'exempció, ja que en aquest cas, la companyia tracta de reposar la pèrdua moral irreparable del familiar, de manera que la quantitat percebuda tampoc estaria subjecta a IRPF.

No obstant això, aquelles pòlisses d'assegurances que s'hagin o haguessin pogut ser deduïdes en el propi impost de la renda, com, per exemple, les aportacions a sistemes de previsió social, instrumentats a través d'aquests contractes d'assegurança, o les aportacions a mutualitats de previsió social per professionals no integrats en la Seguretat social, l'exempció serà aplicable a les quantitats percebudes per la víctima o pels seus hereus, però en aquest últim cas, per ser el contractant diferent de beneficiari o l'assegurat diferent de beneficiari, aquestes quantitats estaran subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

Cal tenir en compte també que les indemnitzacions que es perceben de la Seguretat Social per mort en accident laboral no es troben exemptes per danys personals.

Com hem vist, les indemnitzacions per accident de trànsit, com a norma general, no tributen, però, sempre serà aconsellable sol·licitar a l'advocat especialista en accidents que hagi tramitat la seva indemnització una còpia de la liquidació d'indemnització (rebut de quitança), oferta motivada o de la sentència en la que es reculli el desglossament de la indemnització cobrada, per tal de poder justificar davant Hisenda la procedència de la quantia rebuda.

(1) “Los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago correspondientes a una indemnización exenta se encuentran también exentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.