Quines són les conseqüències de no disposar de l'assegurança obligatòria d'automòbil?

Actualment circulen per les nostres carreteres més de 2,3 milions de vehicles sense estar assegurats en cap companyia.

L'obligatorietat de subscriure una assegurança d'automòbil ve imposada per l'article 2 de l'RDL 8/2004, de 29.10, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, en el qual es precisa que tot propietari de vehicles a motor que tingui el seu estacionament habitual a Espanya estarà obligat a subscriure i mantenir en vigor un contracte d'assegurança per cada vehicle que sigui titular que cobreixi fins a la quantia dels límits de l'assegurament obligatori de la responsabilitat civil (70.000.000€).

La legislació no fa distinció entre vehicles que circulen diàriament per les nostres carreteres, els que ho fan de manera ocasional o els que directament no ho fan. Per tant, tots els vehicles que estiguin DONATS D'ALTA en la Prefectura de Trànsit i siguin aptes per a la circulació, tot i que no es moguin del garatge, han de tenir cobertura de responsabilitat civil, i, amb més motiu, després de la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 4 de setembre de 2018 (1)

Aquesta Sentència estudia el cas (qüestió prejudicial primera) en el qual una propietària d'un vehicle l'havia deixat de conduir a causa de problemes de salut i l'havia estacionat al pati de casa (terreny privat), sense iniciar els tràmits per a la seva retirada oficial de la circulació i sense assegurança; quan un dia, el seu fill, va prendre possessió del mateix, sense l'autorització de la seva mare i sense el seu coneixement, va sortir de la carretera, provocant la mort del conductor i de dues persones més, que viatjaven en aquest vehicle com a passatgers. El fons de garantia de país en qüestió (Portugal), va indemnitzar als perjudicats de les víctimes ocupants del vehicle, per la condició de vehicle sense assegurança, i després va repetir aquestes quantitats contra la propietària de el vehicle per haver incomplert la seva obligació d'assegurament.

L'Alt Tribunal interpreta l'art. 3 apartat 1r de la Primera Directiva (72/166 / CEE de Consell, de 24 d'abril de 1972) en el sentit que és obligatori subscriure un contracte d'assegurança de la responsabilitat civil relativa a la circulació d'un vehicle automòbil quan el vehicle segueix estant matriculat en un Estat membre i és apte per a circular, però es troba estacionat en un terreny privat per la mera decisió del seu propietari, que ja no té intenció de conduir-lo.

La Sentència no aclareix ni defineix què suposa que sigui apte per a circular, però interpreta que si es va ocasionar un accident de trànsit amb ell i aquest estava matriculat, és que sí ho era.

Tot i la claredat i notorietat del precepte legal del nostre país i l'estricta interpretació dels nostres tribunals nacionals i europeus, un estudi del comparador d'assegurances Acierto.es, elaborat amb la informació continguda en el Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats (FIVA), va revelar que més de 2,3 milions de vehicles circulen pel nostre territori nacional sense una pòlissa en vigor, dada que ha fet saltar totes les alarmes i que ha centrat les mirades de les últimes campanyes de la DGT.

L'incompliment de l'obligació d'assegurar el vehicle, determina la prohibició de circular (en el sentit ampli del concepte) per territori nacional amb aquest, sense excepcions, a més de la immobilització domiciliària o en dipòsit públic -amb càrrec al seu propietari, és clar- del mateix mentre el propietari no acrediti la concertació de l'assegurança.

No disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil NO constituirà cap dels delictes tipificats en el Codi Penal, però sí que suposa una clara infracció del Reglament que té la consideració de molt greu i, encara que no comporti la retirada de punts, sí que seran mereixedors d’una sanció administrativa i la suma dependrà del tipus de vehicle que no tingui assegurament, tal com es mostra a continuació, podent-la graduar en atenció a les altres circumstàncies concurrents a el cas com si el vehicle es trobava circulant o estava estacionat, el servei que presti, la gravetat dels fets, el temps que portava sense assegurar o la possible reincidència de la infracció:

Hem de recordar també que, a diferència d'abans, no serà preceptiu que els cossos de policia detinguin vehicles i verifiquin l'assegurament dels mateixos en els controls rutinaris, ja que els avenços tecnològics han propiciat l'aparició de nous mitjans automatitzats que estan en funcionament des de 2016 i la funció va més enllà de caçar als més ràpids, ja que també són capaços d'identificar tots aquells vehicles que circulin sota el seu abast, independentment de la seva rapidesa, i acarar les seves matrícules amb les bases de dades de companyies d'assegurances, procedint a incoar el corresponent expedient sancionador cas de identificar-se aquesta absència d'assegurança.

No obstant això, la conseqüència més greu a la qual s'enfronta el conductor que circula amb un vehicle a motor sense la cobertura obligatòria de responsabilitat civil no és una multa, si no haver d'afrontar amb tot el seu patrimoni la reclamació per acció de repetició de el Consorci de Compensació d'Assegurances (Fons de Garantia del nostre país en aquells supòsits d'accident de trànsit amb vehicle culpable sense assegurança obligatòria), organisme que s'encarregarà d'indemnitzar directament a les víctimes i perjudicats de l'accident en qüestió, però que posteriorment podrà repetir el pagament contra el conductor i contra el propietari de el vehicle causant de l'accident no assegurat.

"El Consorci de Compensació d'Assegurances dóna cobertura no només als vehicles que causen accidents sense disposar de l'assegurança obligatòria, sinó també aquells casos on el vehicle causant del mateix, sempre amb estacionament habitual a Espanya, no hagi pogut ser identificat -vehicle desconegut -, o bé hagi estat robat o, fins i tot, quan hi hagi controvèrsia entre el Consorci de Compensació d'Assegurances i l'entitat asseguradora sobre qui ha d'indemnitzar el perjudicat, supòsits, entre d'altres, regulats en l'art. 11 del RDL 8/2004, de 29.10, modificat per la Llei 35/15 de 22.09 "

I les conseqüències econòmiques d'un accident amb víctimes mortals o grans lesionats poden suposar, amb el Nou Barem, indemnitzacions milionàries que dilapiden patrimonis sencers presents i futurs.

Però no només circular amb el vehicle pot situar-nos en aquesta posició, tenir-lo estacionat en un pàrquing i que pel que sigui s'incendiï i causi danys a altres vehicles o a l'edifici; o el mateix estant estacionat a la via pública ... realment, si es pensa bé ... millor tenir sempre assegurat el vehicle i, sigui quin sigui l’accident que es pogués tenir amb ell, si el dany ha estat causat per ell, es podrà tenir la tranquil·litat que una entitat solvent respondrà per un, estant fora de perill el nostre patrimoni, i si el dany ha estat ocasionat al nostre vehicle o/i als ocupants del mateix, per causa o culpa d'un tercer, llavors és quan, sense dubtar-ho, hauran de buscar-se un bon advocat especialitzat en dret de la circulació i valoració del dany per tal de defensar els seus interessos, i a COCA ADVOCATS, no dubti en trobar totes les respostes a les seves preguntes i les solucions als problemes que se li presentin, doncs a això ens dediquem.

I recordi, si beu o no disposa d'assegurança obligatòria, no condueixi!

Un article de Sergi Niubó
Departament de Responsabilitat Civil de COCA ADVOCATS

(1)
Petició de decisió prejudicial d’interpretació de l’article 3 de la Directiva 72/166/CEE del Consell, de 24 d’abril de 1972, Primera Directiva relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre l’assegurança de la responsabilitat civil que resulta de la circulació de vehicles a motor, així com sobre el control de l’obligació d’assegurar aquesta responsabilitat (DO 1972, L 103 p. 1; EE 13/02, p. 113), en la versió modificada per la Directiva 2005/14/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig de 2005 (DO 2005, L 149, p. 14) («Primera Directiva»), i de l’article 1, apartat 4, de la Directiva 84/5/CEE del Consell, de 30 de desembre de 1983, Segona Directiva relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre l’assegurança de responsabilitat civil que resulta de la circulació dels vehicles a motor (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244), en la versió modificada per la Directiva 2005/14 («Segona Directiva»).

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.