Les Associacions d'Advocats de Víctimes alerten sobre el risc de deixar desemparats a un important número de lesionats per accidents de trànsit.

L'Associació d'Advocats de Víctimes d'Accidents de Catalunya (ADAVIAC), l’Associació d'Advocats de Víctimes (ADEVI), i l'Associació Nacional Advocats de Víctimes d'Accidents i Responsabilitat Civil (ANAVA-RC), han presentat una carta conjunta a l’actual Ministra de Justícia, a la Ministra de Sanitat, al Director General d’Assegurances, a la Directora General del Consorci de Compensació d’Assegurances, a la Fiscalia General de l’Estat, al Fiscal de Sala Coordinador de Seguretat Vial i a la Directora General del Consorci de Compensació d’Assegurances, per alertar de les greus conseqüències que generarà l'acord aconseguit per la patronal de les entitats asseguradores (UNESPA) i els representants dels centres sanitaris privats adscrits al Conveni d'Assistència a Lesionats d'Accident de Circulació.

L'acord al qual ens referim és el contingut en l'apartat 5.2 del Manual de Criteris per a l'Aplicació del Conveni d'Assistència Privada, que estableix que l'entitat asseguradora, unilateralment, pot interrompre el tractament mèdic quan un informe biomecànic estableixi l'existència d'un Delta V inferior o igual a 6 Km/h.

Centenars de milers de lesionats en accidents de circulació, seran privats del tractament en el centre privat, obligant-los a acudir a la Sanitat Pública, la qual cosa saturarà un servei ja congestionat.

De portar-se a terme aquest acord, centenars de milers de lesionats en accidents de circulació, podran ser privats del tractament en el centre privat en el qual l'han iniciat, obligant-los a acudir a la Sanitat Pública, la qual cosa saturarà, encara més, un servei normalment ja congestionat y que, des de la pandèmia, no aixeca cap.

En 2018 el 77,42% de les víctimes en accident de trànsit només van patir lesions temporals, la seva majoria ocasionades en accidents de trànsit entesos com a lleus. Si la proposta es materialitza, la companyia d'assegurances, unilateralment, pot deixar sense assistència sanitària a aquests lesionats. (Informe de la Comissió de Seguiment de la Llei 35/2.015, pàg. 43).

L'existència o inexistència de lesions produïdes en un accident de circulació és una qüestió exclusivament mèdica. No es pot fer dependre l'existència de lesions als danys produïts en el vehicle. L'únic capacitat per a diagnosticar si existeixen lesions i la seva etiologia i necessitat de tractament és un metge.

La jurisprudència, en aquest sentit, és unívoca: únicament la documentació mèdica acredita l'existència de lesions derivades de l'accident de trànsit, sense que la mateixa pugui ser desvirtuada per informes d'una altra naturalesa.

La Comissió d'Experts encarregada de redactar el Sistema legal per a la valoració dels danys i perjudicis causats en accidents de circulació, va incloure, en l'art. 135, com a criteri d'exclusió, el d'intensitat “biomecànica”. Aquest criteri no va ser acceptat pel legislador, en els termes proposats, i en el text legal es va suprimir la paraula “biomecànica”, justament pel mal ús que en la pràctica s’estava donant a aquestes eines suposadament tècniques.

La facultat que s'arroguen les asseguradores que no se subministri tractament mèdic sobre la base d'un informe biomecànic implica, de facto, violentar la voluntat legislativa i, a la pràctica, deixar sense tractament mèdic a milers de persones, doncs amb la implementació del sistema de convenis d’assistència sanitària al nostre país ara fa gairebé 30 anys, actualment la pràctica totalitat de lesionats són tractats en centres de conveni “UNESPA” i l’expulsió per paralització d’aquests tractaments suposarà la total indefensió de milers de víctimes.

En el Manual de Criteris, apartat “Lliurament de documentació als lesionats”, pàg.13 es recull: “Els centres sanitaris s'obliguen a mantenir confidencialitat i a no revelar a cap tercer, inclosos els pacients o als seus representants legals, el contingut dels informes… pericials de biomecànica rebuts”
Això és, al lesionat li priven de tractament mèdic sobre la base d'un informe biomecànic i se li denega el dret a veure aquest informe.

Hi ha molts casos en què l'asseguradora obligada al pagament de les prestacions sanitàries, en aplicació del conveni sanitari, és la mateixa que l'obligada al pagament de la indemnització dels danys i perjudicis produïts al lesionat. En aquests casos l'asseguradora pot donar l'ordre que no se subministri tractament i així privar al lesionat de la prova mèdica necessària per a reclamar la indemnització pels seus danys.

El passat divendres, 1 d’octubre de 2021, va entrar en vigor el Manual de Criteris per a l'Aplicació del Conveni d'Assistència Privada.

D. Xavier Coca Verdaguer (President d’ADAVIAC), D. Alberto Salas Martínez (Vicepresident d’ADEVI) i D. Manuel Castellanos Piccirilli (President d’ANAVA-RC) sol·liciten en nom de les respectives Associacions que representen, que s’apliquin les mesures necessàries per a evitar l'aplicació d'aquest acord, la injustícia del qual només és explicable perquè està adoptat per dos interlocutors en perjudicis de les víctimes, que no han format part de la negociació.

Més informació

També et pot interesar

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.