Has sofert un accident de trànsit? Reclama la indemnització que et correspon.

  • Les indemnitzacions per accidents de circulació es regulen per un barem que es publica en el BOE i s'actualitza anualment.
  • Enguany les compensacions per a les víctimes d'accidents de trànsit s'han elevat un 4,13% respecte a les publicades el 2021.


Si has estat víctima d'un accident de trànsit tens dret a rebre una indemnització sempre que, a ulls de la Llei, existeixi una acció o omissió negligent per part d’un tercer en la producció d'un mal concret i relació de causalitat entre ambdues. No obstant això, fer el càlcul d'aquesta indemnització no és senzill i la seva quantia pot variar molt en funció d'alguns factors com la legislació vigent, el barem aplicable, les circumstàncies personals, econòmiques o específiques de cada perjudicat i l'assessorament jurídic dels advocats especialitzats en el tema que rebi la víctima, on el coneixement de la legislació, les seves finestres i excepcions i la jurisprudència que la interpreta és fonamental per no obviar cap concepte indemnitzable i no errar en el seu càlcul final.
A continuació t'expliquem com es calculen les indemnitzacions per accidents de trànsit i què has de tenir en compte a l'hora de reclamar-les.

Quant cobra la víctima d'un accident de trànsit el 2022?

El càlcul d'aquesta indemnització es basa en el concepte jurídic de la “restitutio in integrum” que consisteix a retornar al lesionat a la situació anterior a l'accident. Ara bé, depenent de la gravetat de l'accident no sempre és possible que l'afectat recuperi l'estat de salut anterior i en aquests casos és quan ha de ser indemnitzat per les seqüeles, perjudicis estètics i econòmics i de tots els danys ocasionats per l'accident, inclosos els danys morals.

La indemnització que percep la víctima d'un accident de trànsit depèn de la mena de mal sofert i de la durada d'aquest. Per a calcular la quantia a rebre pels afectats per incapacitat temporal o temps de curació i per incapacitat permanent o seqüeles cal prendre com a referència la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurances en la Circulació de Vehicles de Motor, continguda en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 d’octubre, les successives modificacions legislatives sofertes (la més recent, la promoguda per la Llei 35/2015, de 22 de setembre), la Guia de les Bones Pràctiques, publicada periòdicament per la Comisión de Seguimiento del Baremo, i les actualitzacions de les taules econòmiques del Sistema de valoració que es publiquen anualment al Boletín Oficial del Estado. Aquests són els elements bàsics del sistema legal per a valorar els danys i perjudicis produïts i té com a objectiu individualitzar la indemnització ateses les circumstàncies de cada cas concret.

Les taules que fan referència al dany moral i corporal de les indemnitzacions s'actualitzen anualment per tal que les indemnitzacions no perdin valor amb el pas dels anys, i tot que fins el 2015 aquesta actualització es produïa amb l’IPC com a índex de referència, des de l’entrada en vigor de la Llei 35/2015, és a dir, per a tots aquells accidents produïts a partir de l’1.1.2016, aquestes actualitzacions es duen a terme a través de l’Índex de les Pensions Públiques, que es publica anualment a la Llei de Pressupostos de l’Estat. Aquest any 2022 el barem ha incrementat en un 4,13% respecte al de l'any anterior, quantia substancialment inferior a l’extraordinari increment que l’IPC ha tingut aquest any (6,5%) i, si la tendència inflacionària d’aquest any continua igual, molt probablement ens plantem al 2023 amb un IPC disparat per sobre el 10%, inflacions que no es recorden al nostre país des dels anys vuitanta.

La Llei determina al seu article 40.1 que el barem aplicable serà sempre el de l’any en el qual té lloc l’accident, però amb la actualització corresponent a l’any en que es determini el seu import per acord extrajudicial o per resolució judicial. Això significa, si seguim la tesi del valorisme (o valorista) i de deute de valor amb la que es va inspirar el legislador amb la redacció d’aquest article, que les indemnitzacions s’hauran de calcular amb el barem vigent a data de l’accident, però si el pagament o sentència es produeix o dicta en anys successius, la indemnització caldrà actualitzar-la conforme la variació de l’IPC d’aquests anys, únic índex que garanteix el manteniment del poder adquisitiu en el pagament diferit en anys de deutes econòmics.

Aquesta disfunció del Sistema, és el que ha provocat que dins de les 52 propostes de millora del Sistema de Valoració elaborades i aprovades per UNANIMITAT per la pròpia Comisión de Seguimiento del Baremo, en l’Informe Razonado publicat el juliol de 2020 es demani tornar a l’actualizació anual de les quanties del Barem, previst a l’article 49, conforme a l’IPC.

Amb aquest garbuix regulatori només en aquest apartat, molt sovint no és gens fàcil posar-se d'acord amb les companyies d'assegurances en la quantitat a indemnitzar i, en general, sempre va en perjudici de les víctimes.

En quins casos la víctima té dret a una indemnització?

La Llei de Responsabilitat Civil i Assegurances en la Circulació de Vehicles de Motor determina quan la víctima del sinistre és tributària d’una indemnització. En aquest sentit, contempla dos tipus de pèrdues:

  • Les consistents en danys personals.
  • Les que suposen danys materials.


En tots dos casos el responsable de pagar pels danys és la companyia asseguradora del conductor responsable, fins i tot quan l'accident ha estat per causes fortuïtes que no tenen a veure amb males pràctiques. Per això, la sol·licitud de reclamacions d'un accident de trànsit sempre s'ha de tramitar amb la companyia asseguradora del conductor responsable.

No obstant això, no són les asseguradores les qui decideixen les quanties de les indemnitzacions, ja que si fos així podrien produir-se conflictes d'interessos que podrien perjudicar el lesionat o perjudicats. Per a fer aquest càlcul és necessari la intervenció d'advocats especialistes en la reclamació d'accidents de trànsit que comptin amb la col·laboració de perits mèdics independents per a valorar les lesions de manera objectiva.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.